O PROJEKTU

„Youth cards: turn the table!“ – projekt mládeže v rámci programu KA3 programu Erasmus, jehož hlavním cílem je zvýšit zapojení mladých lidí do místních veřejných aktivit ve městech Bytom a Vsetín. Karty mládeže v kontextu našeho projektu znamenají kompetence, které mohou mladí lidé využít v zapojení do lokálních aktivit a nastavit přístup založený na partnerství místní samosprávy, lokálních institucí a mladých lidí. Na jedné straně mají mladí lidé své vlastní karty – problémy, iniciativy a potřeby, a na straně druhé vždy existují pravidla hry na úřadu, institucích, pravidla místní demokracie, otázky politické kultury a hodnot.

CÍL

Naším cílem je vytvořit prostor pro partnerství mladých lidí s místními rozhodovateli (zástupci institucí, úřadu nebo zastupitelstva).

AKTIVITY

Projekt je založen na podpoře fungování mládežnických rad měst v partnerských městech Bytom a Vsetín. Ta bude sloužit ke zlepšení zapojení mladých lidí do lokálních záležitostí na základě: konzultací ve školách, strukturovaném dialogu s místními rozhodovateli, budování sítě spolupráce mezi místními samosprávami a komunitami, vytvořit portál pro mládež.

V důsledku toho získají mládežnické rady měst nové kompetence, právní a organizační rámec, jakož i komunikační kanály. Mladí lídři budou zase mít lepší mandát k zastupování záležitostí mladých lidí a řada nových kompetencí bude realizována vědomě ve světle etických zásad veřejné činnosti. Díky rozvinutým kontaktům bude vybudována spolupráce: na linii městské úřady – rada mládeže – studentská samospráva – mládež.

Mezinárodní spolupráce mezi mladými lidmi pomůže dosáhnout těchto výsledků, umožní výměnu osvědčených postupů, zvýší rozsah dopadu a účinnost získání nových kompetencí.

ÚČASTNÍCI PROJEKTU

Přímými účastníky budou mladí lidé z Bytomu a Vsetiny ve věku 13-19 let (minimálně 13 účastníků za zemi) s aktivní podporou učitelů a vedoucích mládeže (minimálně 2 za zemi).

Projekt bude mít vliv na mladé lidi na základních a středních školách obou měst a bude zahrnovat místní politiky, odborníky, zástupce nevládních organizací a novináře. Činnosti budou trvat od září 2018 do června 2019.

Metody používané v projektu budou vycházet z neformálního vzdělávání.

VÝSLEDKY

V důsledku toho projektu získají místní komunity měst Bytom a Vsetina příležitost spoluvytvářet novou dimenzi politiky mládeže, která bude probíhat dialogem založeném na principech partnerství a s plným zapojením mladých lidí. Výsledkem bude zvýšené zapojení mladých lidí do místních otázek, snížení sociálního vyloučení a zvýšení občanské aktivity.

 

DEMOglossary

Společný glosář demokracie, v němž účastníci přidávají komentáře k proaktivnímu řešení situací ve městě.

 

Portál pro mládež (dvoujazyčný):

 • informace o projektu,
 • novinky z realizace projektu,
 • informace o mládežnických radách (stanovy, profily členů, podniknuté činnosti, volby, aktivity),
 • školní parlamenty v místních školách (síť kontaktů)
 • mládežnická zóna
  • desatero pro mladé – co můžu dělat ve městě
  • box pro mládež

 

Podoba webové stránky stejně jako další záležitosti týkající se správy a organizace portálu, budou rozhodovány samotnými mladými lidmi ve spolupráci s IT specialisty.

 

Materiály ve vizuální podobě

 • společný profil mládeže ve městech Bytom a Vsetín ve formě multimediální prezentace v Prezi.
 • infografika pravidel, která by každá studentská samospráva měla splňovat
 • infografika o hodnotách ve formě komiksu o politice a jejích dobrých stránkách (etika)
 • mapa, která ukazuje, jak vybudovat dobře fungující mládežnickou rada, což podpoří náš projekt v jiných městech (dobrá praxe A3)
 • průvodce “Jak se připravit na veřejné mluvení?”.
 • v rámci programu SIMmyCITY vytvoříme průvodce, který bude využit jako součást výuky ve škole (pravidla hry a mapa města ve formě infografik – rady demokratických institucí). Týmy účastníků se vyvíjejí: pravidla a případy s různou úrovní obtížnosti, popisy skupin a uspořádání.
 • masové propagační kampaně, min. ve formě představení flashmob, upozorňující na problém nízké aktivity mladých lidí a nedostatečné akce v tomto směru, a to jak od škol, orgánů, tak samotné mládeže (A3).
 • Dokumentaci k filmu na TV kanál FoundationFEIS
 • sociální média – během setkání A2 budou účastníci analyzovat potřeby a zvolit média, která budou využívána k co nejširšímu publiku. Každý kanál bude mít přidělenou osobu odpovědnou za organizaci a plán nahrávání obsahu. Odhadujeme rozsah sociálních médií pro počet 1000 lidí.
 • společné hashtagy
 • tiskové zprávy (plán, velikost, frekvence, dvojjazyčné poznámky, rozdělení míst na portálech, provozování fanpage, používání anglického jazyka). Z naší skupiny jmenujeme skupinu odpovědnou za tuto komunikaci (tiskové zprávy, distribuce zpravodajů, kontakty s redaktory).
HARMONOGRAM

1) PŘÍPRAVA

(VSETÍN, září – říjen 2018) – 13 účastníků z CZ

 

 1. a) Setkání se zástupci měst – workshop formou konzultací (září 2018).
 2. Setkání se zástupci měst – společné workshopy formou konzultací a konfrontací vize participace mládeže v místní demokracii.
 3. Shrnutí a příprava výsledků konzultací.
 4. Práce v malých skupinách o podmínkách místní demokracie a občanské společnosti jako součásti glosáře projektu.

 

 1. b) Série mini setkání na školách (říjen 2018)
 2. účastníci (iniciativní skupina) budou konzultovat se studenty Vsetína mládežnické iniciativy a otázky, o kterých si myslí, že se jim město může připravit nebo pomoci.
 • osobní konzultace,
 • anonymně ve formě on-line a tradičního průzkumu,
 • schůzky budou v rámci iniciativní skupiny organizovány pětičlennými pracovními skupinami. Každá skupina uspořádá konzultační tabulku ve škole na viditelném místě. Během školních hodin shromáždí názory a diskutují o mládeži ve městě (přinejmenším při přestávkách).
 1. Příprava propagace projektu. Díky konzultacím ve školách bude projekt zviditelněn a bude rozpoznatelný v dalších fázích.
 2. Analýza shromážděných průzkumů
 3. Zpracování zprávy o stanoviscích mládeže k městské politice a její předkládání osobám s rozhodovací pravomocí.
 4. Aktualizace webových stránek, blogů, sociálních sítí.

 

2) Výjezdní přípravné mezinárodní setkání PL-CZ MEETING

(Bytom, 15. – 18. listopadu 2018)4 účastníci z PL + 4 z ČR

 

 1. den
 • příjezdy účastníků z České republiky (4 osoby)
 • seznámení
 • prezentace výsledků aktivit A1
 • prezentace měst a situace mládí + minikulturní večer

 

 1. den
 • návštěva městského úřadu Bytom,
 • Portál pro mládež – příprava konceptu
 • Sociální média – výběr nástrojů a rozdělení úkolů.

 

 

 

 1. den
 • Setkání s polskou skupinou mladých na místní škole.
 • Komunikace v mezinárodním týmu
 • Akční plán – příprava úkolů a úkolů ve formě termínů a kontrolních seznamů.
 • Společné psaní principů strukturovaného dialogu.
 • Hodnocení – příprava metod a principů.

 

 1. den
 • Příprava kampaně v médiích.
 • příprava pobytu

 

 

SETKÁNÍ S DEMOKRACIÍ

(VSETÍN, leden – únor 2019) – 13 účastníků z CZ

 

 1. Série setkání na školách s místními samosprávami a učiteli, kteří se o ně starají. Zavedení strukturovaného dialogu do škol.
 2. Dobrá praxe – workshopy s pozvanými hosty z mládežnické rady z Karviné

III. Etika v politice – semináře o hodnotách.

 

 

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

(Zakopane, 20. – 26. března 2019) 13 účastníků z PL + 13 účastníků z ČR

 

 1. den
 • Trust hra, Demoheroes – budování přátelské atmosféry ve skupině.
 1. den
 • Pravidla semináře (základní pravidla)
 • Jak funguje městská rada? Předpisy MR – co musí obsahovat a co ne? Vytváření pokynů pro předpisy MR.
 1. den
 • Kdo je odpovědný vůdce – workshop.
 • Vyberte mě! – hraní ve volební kampani.
 1. den
 • SIMmyCITY – simulační hra založená na systému role – hrát hru ze strany skupin, jejichž cílem je představit fungování samosprávy.
 1. den
 • Společná tvorba herních pravidel a příručka pro použití jako součást výuky ve škole. Vývoj hry ve formě infografií.
 1. den
 • Příprava konference – hledání problémů v různých oblastech. Cvičení metody expertních tabulek.
 1. den
 • Zhodnocení schůze.

 

 

 

 

DISKUSE S ROZHODOVATELI

(VSETÍN, 15. května 2019) 50 účastníků z CZ

 • Diskuse mládeže úřadu města Vsetín o politice mládeže.
 • Prezentace výsledků projektu dosud ve formě interaktivních studentských prezentací.
 • Zahájení práce odborných tabulek ve vzorcích světové kavárny – specifické otázky a problémy připravené dříve. Rozvoj řešení.
 • Prezentace výsledků expertních tabulek moderátory. Prezentace konkrétních rozhodnutí – možnosti budoucích MR rozhodovacími orgány.

 

 

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ – HODNOCENÍ PROJEKTU

(Vsetín, 3. – 6. června 2019) 13 účastníků PL + 13 účastníků z ČR

 

 1. den
 • Příjezd účastníků a ubytování.
 • Setkání s MRM z Vsetína.
 1. den
 • Diskuse mládeže UM Vsetín o politice mládeže.
 1. den
 • Slavnostní společné zasedání Rady mládeže z ČR – Vsetín a z Polska – Bytom.
 1. den
 • Vyhodnocení projektu.
KONTAKT

kontaktní osoba: Petr Kantor
e-mail: info@petrklichelp.cz

PARTNEŘI A SPONZOŘI